Personal de suport per al nou hospital d'especialitats "El Salvador" en el marc de la crisi de la COVID-19


El Consejo General de Colegios Médicos (CGCOM), juntament amb el Ministeri de Salut del Salvador (MINSAL), sol·licita la col·laboració de les autoritats competents per a possibilitar la participació de personal sanitari qualificat, que es trobi adscrit a les mateixes, per a una missió urgent de cooperació sanitària internacional.

El Salvador es troba en situació considerada per les seves autoritats com de contagi massiu. A més, a l'anterior el país acaba d'inaugurar un nou hospital de gran capacitat dedicat als malalts afectats per la pandèmia. Per tant, es considera de vital importància facilitar, en la mesura del possible, el suport de personal sanitari requerit com a reforç a el sistema nacional de salut salvadorenc davant d'aquesta crisi sanitària.

S'estima que aquest programa d'ajuda urgent i immediata es realitzarà al llarg dels mesos juliol, agost i setembre, amb l'objectiu de continuar aquest acompanyament, a mitjà termini, de manera telemàtica.

Per tot l'anterior, es prega als organismes sanitaris espanyols als quals es dirigeix aquesta sol·licitud de col·laboració, que considerin disposar les majors facilitats perquè el seu personal sanitari pugui concórrer a aquesta crida amb el menor perjudici i impacte a les seves condicions i beneficis laborals .